Logic Data | Privacyverklaring klantgegevens
16267
page-template-default,page,page-id-16267,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive

Privacyverklaring met betrekking tot klantgegevens

Logic Data, gevestigd aan Laan van Vredenoord 21a, 2289 DA Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Logic Data
Laan van Vredenoord 21a
2289 DA Rijswijk
Tel. 070-4152583

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Sommige van de hier genoemde gegevens zijn niet altijd persoonsgegevens, maar kunnen het onder bepaalde voorwaarden wel zijn.

– Gegevens van het bedrijf (praktijk, maatschap, enz.):
– NAW gegevens
– Telefoonnummer werk
– Telefoonnummer ‘thuis’
– E-mailadres
– Gegevens contactpersoon / contactpersonen:
– NAW gegevens
– Functie
– Telefoonnummer werk
– Telefoonnummer ‘thuis’
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Logic Data verzamelt van klanten geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Logic Data verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U kunnen aanschrijven, opbellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Deze dienstverlening bestaat onder andere uit het verlenen van support en facturering/incassering.
De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is ‘overeenkomst’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Logic Data bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de genoemde persoonsgegevens:
De gegevens worden binnen 2 jaar verwijderd nadat ze niet meer nodig zijn voor onze dienstverlening, tenzij ze om wettelijke redenen langer bewaard dienen te worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Logic Data verstrekt klantgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logic Data en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@logicdata.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Logic Data wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logic Data neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende organisatorische en technische maatregelen actief om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@logicdata.nl